תכנית השותפים של USHOPS מאפשרת לבעלי אתרי אינטרנט, בלוגים, קבוצות פייסבוק וכדומה, להפנות גולשים לאתר "USHOPS.CO.IL" ולהרוויח כסף מהפניה זו במידה ואותו גולש מבצע רכישה באתר.

בכדי להשתתף בתכנית יש להירשם בקישור  - http://partners.ushops.co.il/signup.php

לאחר ההרשמה, בקשת השותף תועבר לבחינה ואישור אישור צוות USHOPS.

במידה ואושרה הרשמתו של השותף לתכנית, הוא יקבל גישה לממשק ניהול אישי ובו כלים (קישורים ובאנרים) להטמעה בפלטפורמה שברשותו לצורך הפניית הגולשים לאתר "USHOPS".תנאי שימוש -


אנא קרא תנאי שימוש אלו בקפידה. על ידי שימוש באתר אינטרנט זה הינך מאשר כי אתה כפוף לתנאי שימוש אלו וכל התנאים הנכללים כמשתמע. היה ואינך מסכים עם תנאים אלו, אנא הימנע משימוש באתר.

​לשם נוחות הקריאה, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. מקום בו נכתבו הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון רבים וכן להיפך.יישום תנאי השימוש - 1. תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") חלים אך ורק בעת שימושך באתרי האינטרנט, האפליקציות והשירותים אונליין (להלן: "האתרים") של CHECKBOX LLC (להלן: "החברה"), שותפות המאוגדת תחת חוקי מדינת דלוואר, ארה"ב ובאתר האינטרנט שלה, הוא אתר USHOPS או כל חברה הקשורה בה. תנאי שימוש אלו אינם משנים או מבטלים בשום אופן כל תנאי או חוזה שיש לך כבר עם USHOPS בגין מוצרים ו/או שירותים. אם הינך משתמש באתר עבור ישות אחרת כלשהי, הינך מצהיר ומאשר כי אתה מוסמך להסכים ולקבל את תנאי שימוש אלו עבור הישות וכי ישות זו מסכימה לפצות אותך ואת USHOPS בגין הפרות של תנאי השימוש.

 2. השימוש באתר, בתכנית השותפים ו/או בשירותי החברה כפופים לתקנון ותנאי השימוש של USHOPS המופיעים בכתובת http://ushops.co.il/terms.phpתכנית השותפים - 1. החברה מנהלת תכנית שותפים לפיה שותפים אשר ירשמו לתכנית ויאושרו ע"י USHOPS יקבלו כלים שיווקים שונים (כגון באנרים, לינקים ועוד) לפרסום שירותיה ומוצריה של USHOPS. בתמורה לפרסום מוצרי ושרותי USHOPS יהיו זכאים השותפים לעמלה בגין מכירות שיבצע לקוח קצה שהגיע דרך פרסומיו של השותף (להלן: "תכנית השותפים" ו/או "התכנית").  

 2. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את תכנית השותפים ו/או כל חלק ממנה, מבלי שהדבר יקים למפיץ עילת תביעה כלשהי.

 3. למען הסר ספק יודגש כי לשותף אין זכויות כלשהן בקשר ללקוחות הקצה אשר הופנו על ידו לחברה, לרבות בכל הקשור לרשימות לקוחות אלו, פרטי ההתקשרות שלהם וכדו' וכי החברה רשאית לפנות ולהתנהל ישירות למול לקוחות אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. השותף מתחייב כי ידווח לחברה על כל מאורע חריג ו/או חמור ו/או לא צפוי, אשר התרחש במסגרת פעילותו באתר, מיד עם התרחשותם.רישום לתכנית השותפים - 1. קבלה לתכנית השותפים כפופה למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. השותף הינו בגיר (מעל גיל 18) והנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

   במידה והמפיץ הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

  2. המפיץ נרשם לתכנית באמצעות טופס הרישום המופיע בכתובת http://partners.ushops.co.il/signup.php

  3. יש באפשרות המפיץ להנפיק חשבוניות מס/קבלות כדין בגין תשלומי עמלה, כהגדרתה להלן.

  4. החברה אישרה את קבלתו של השותף לתכנית. 2. כל שותף רשאי לפתוח על שמו חשבון שותף אחד במערכת השותפים. החשבון הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 3. השותף נושא באחריות המלאה לכל הפעילויות המשויכות לחשבונו. בהתאם לאמור השותף אינו רשאי להתיר לצד שלישי כלשהו שימוש ו/או גישה לחשבונו. וכן על המפיץ לידע את החברה בגין כל שימוש לא מורשה שנעשה בחשבונו.

 4. למען הסר ספק יובהר כי החברה רשאית למנוע מכל אדם להצטרף לתכנית השותפים, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, בין היתר בגין פעילות אשר אינה בהתאם להוראות תקנון זה ו/או כל דין.

 5. השותף מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההרשמה הינם אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים ו/או לא מדויקים, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לבטל את חברותו של השותף בתכנית ובלא צורך לנמק. השותף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית.

 6. הרשמת השותף לתכנית השותפים תכנס לתוקפה ביום בו יאושר על ידי השותף בפועל.

 7. השותף מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל שלו הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם מערכת השותפים ומוצרי ושירותי החברה בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו וכי ההודעות נשלחו אליו בהתאם לכל דין, לרבות בהתאם לחוקי התקשורת. המפיץ מצהיר ומסכים כי משלוח הודעות של החברה למפיץ (באמצעות הדוא"ל, הסלולארי, או דואר רגיל) בקשר לאמור אינם בבחינת "פרסומת" או "דבר פרסומת".הכלים השיווקיים - 1. החברה תתכנן ותעצב מודעות לשימוש בהשותף בפלטפורמות השונות בעבור כל מבצע ו/או הטבה המפורסמת בתכנית השותפים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכל דין.

 2. דוגמאות למודעות שבהן ניתן לעשות שימוש יפורסמו בממשק הניהול של השותף החל ממועד מסוים ועד להסרתו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה.עמלות - 1. שותף יהיה זכאי לעמלות רק אם (1) מסר את מלוא פרטיו האישיים, בהתאם להנחיות המופיעות באתר, לרבות שמו ואמצעים ליצירת קשר עמו; (2) מסר את מלוא פרטי האתר החיצוני, שהינו מעסיקו ו/או מנהלו, לרבות כתובת, טלפון ופרטים ליצירת קשר וביצע רישום מלא; (3) מילא אחר כל דרישות תנאי שימוש זה.

 2. חשבון השותף יזוכה בעמלה בגין כל עסקה מאושרת, המשויכת אליו ע"י החברה. שיעור העמלה הינו בהתאם לטבלה המופיעה באתר וכפי שתתעדכן מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא חובת נימוק (להלן: "העמלה"). למען הסר ספק הסכומים בהם יזוכה חשבון השותף הינם סכומי ברוטו וכוללים מע"מ כדין.

 3. עסקה מאושרת – רכישה בפועל של מוצר ו/או שירות של החברה ע"י לקוח קצה, אשר הופנה לחברה ע"י השותף אשר לא בוטלה מכל סיבה שהיא, לרבות אי אישור אמצעי התשלום של לקוח הקצה ו/או אי קבלת אישור של צד ג' כלשהו לביצוע העסקה. וכן כל רכישה נוספת של אותו לקוח קצה של מוצר ו/או שירות אחר בתקופה של 30 ימים מיום הפנייתו לאתר ע"י השותף.

 4. והיה כי לקוח קצה הופנה לאתר ע"י מספר שותפים שונים, לקוח הקצה יירשם תחת השותף האחרון שהפנה אותו וזאת למשך 30 ימים מיום הפנייתו

 5. התשלום עבור עמלות שנצברו לשותף יתבצע בתוך 30 ימים, בעבור החודש הקודם (הסכום המינימאלי לבקשת תשלום הינו 100 ש"ח עבור תשלום כקרדיט בחשבון ו- 400 ש"ח עבור תשלום בהמחאה/העברה בנקאית/PayPal).

 6. מודגש כי תהליך אישור העמלות הינו דינאמי. ייתכן כי עמלה שכבר אושרה לתשלום אך מועד תשלומה לא הגיע, תבוטל בגין ביטול עסקה של לקוח הקצה ו/או סיבות נוספות, כפי שמוזכר בתנאי השימוש. לשותף לא תהא טענה בגין ביטולי עמלות אלו.

 7. השותף, באמצעות הממשק האישי בכתובת http://partners.ushops.co.il, יוכל להתעדכן במצב העמלות מעת לעת.

 8. השותף יזכה בתשלום עמלות בתנאי שעבר את רף סכום התשלום המינימאלי הנקוב בטבלה המופיעה בכתובת http://partners.ushops.co.il כפי שתתעדכן מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 9. תשלומי העמלה ישולמו לשותף, ע"פ בחירתו, מבין האפשרויות העומדות לרשותו בעת הרשמתו לתכנית השותפים. השותף יוכל לשנות את בחירתו בכל עת, דרך ממשק הניהול האישי שלו.

 10. התשלום עבור עמלות שלא עברו את רף המינימאלי לתשלום ייצבר אוטומטית לחודש העוקב.

 11. גם במידה ועבר את רף הסכום המינימאלי לתשלום, השותף, יוכל ע"פ בקשתו, לדחות את תשלומי העמלות ולצבור אותם וזאת ע"י הודעה מראש לצוות תכנית השותפים.

 12. למען הסר ספק שותפים אינם רשאים לאחד חשבונות או להעביר בין חשבונותיהם עמלות על מנת לעמוד בסכום המינימאלי למשיכה או מכל סיבה אחרת. כמו כן היה ובוטלה חברותו של השותף בתוכנית מכל סיבה שהיא, לרבות עפ"י בקשתו של השותף, ובאותו מועד יתרת העמלה בחשבונו של השותף הייתה נמוכה מהסכום המינימאלי למשיכה, לא יהיה השותף זכאי להחזר סכום זה והוא יגבה ע"י החברה.

 13. תשלומי העמלה יבוצעו כנגד הנפקת חשבונית מס / קבלה כדין והחברה תנכה מכל תשלום כאמור מס במקור בהתאם לחוק.

 14. בוטלה העסקה עם לקוח הקצה מכל סיבה שהיא יהיה המפיץ מחויב בהחזר העמלה שקיבל (ככל שקיבל) לחברה מיד עם דרישתה הראשונה והחברה תהיה זכאית לנכות עמלה זו מחשבונו של השותף.

 15. החברה רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן עמלות מכירה עבור שותף באופן פרטני.

 16. מובהר בזאת, כי החברה לא תשלם לשותף כל תשלום נוסף מעבר לעמלות הנקובות בתכנית השותפים, מכל סיבה שהיא, והשותף מתחייב שלא לדרוש כל תשלום נוסף למעט מקרים בהם הוסכם במפורש, מראש ובכתב אחרת.

 17. עם זאת, החברה רשאית להעניק לשותף אשר הפגין ביצועים יוצאי דופן במהלך חודש קלנדרי מענק חד פעמי וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.סימני מסחר וקניין רוחני - 1. USHOPS וכן שאר שמות מוצרים ושירותים, לוגואים וסיסמאות של USHOPS המופיעים בממשק הניהול של השותף ובאתרי החברה, הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של USHOPS ולשותף לא תהא כל זכות בקשר עמן.

 2. סימני המסחר הרשומים של USHOPS אינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, בלי אישור בכתב מאת USHOPS או מאת בעל סימן המסחר המתאים.

 3. השותף לא ישנה חומר יצירתי או ישתמש בו בשיווק עצמאי שלו ו/או בהקשר של השירותים, ללא הסכמה ישירה בכתב מהחברה. השותף לא יורשה לעשות שימוש בכל תוכן המוגן בזכויות יוצרים ו/או תמונות ו/או מלל משאר אתרי האינטרנט של החברה, מלבד החומרים השיווקיים שיוותרו לשימושו באתר. אם שותף יבקש להשתמש בחומר מוגן בזכויות יוצרים, יעביר בקשה מראש ובכתב לחברה.

 4. השותף אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהאתר ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.

 5. השותף מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או בשירות באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.שימוש חוקי והולם בתכנית השותפים - 1. השותף מתחייב לפעול במסגרת תוכנית השותפים באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, השותף מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה או בתכנית השותפים לצורך או באופן אף אחד מאלה:

  1. שימוש לרעה במשאבי החברה ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו לשותף במסגרת התוכנית;

  2. פרסום חומר פורנוגראפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור  לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;

  3. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות PHISHING, HACKING, CRACKING, SNIFING, שחזרו סיסמאות הוספת לידים, הקלקות במרמה, מכירות במרמה, מילוי מראש של טפסים  או כל שיטה אחרת;

  4. ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של מפיץ אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו מפיץ או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו;

  5. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;

  6. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;

  7. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים;

  8. הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (דואר זבל/ ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש;

  9. שימוש באמצעי טכנולוגי או אחר שמטרתו להגדיל את התעבורה באתרים המיוצגים במערכת ו/או להגדיל את כמות המוצרים הנרכשת באתרים המיוצגים ברשת המפרסמים באופן מלאכותי ו/או להשפיע באופן מלאכותי באמצעים טכנולוגים או אחרים על העמלות להן זכאי המפיץ;

  10. הצעת גמול ישיר או עקיף כלשהו ללקוחות הקצה או כל צד ג' אחר בעבור הקלקה על פרסומות;

  11. פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם; 2. בכפוף לכל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  - 1981 והתקנות הנלוות אליו, לרבות כלל ההוראות הנוגעות לדיוור ישיר של חומר פרסומי ("חוק הגנת הפרטיות"), וכן להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008  ( "חוק התקשורת"). השותף מתחייב לפקח על התכנים והפרסומים המועלים על ידו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה המפיץ.

 3. במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי השותף תהא רשאית החברה להשהות ו/או לבטל את השתתפות השותף בתכנית לאלתר וכן לחלט את הסכומים אשר נצברו בחשבונו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.אחריות ושיפוי - 1. החברה עושה כל מאמץ כי תכנית השותפים תפעל באיכות הגבוהה ביותר. עם זאת תכנית השותפים בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

 2. החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המצוי באתר הוא אמין, מדויק, נכון ועדכני. החברה אינה נושאת באחריות לטעויות ו/או לשגיאות ו/או להשמטות במידע המוצג באמצעות האתר, ככל שתהיינה. לפיכך ברור לשותף כי עליו לבדוק כל מידע טרם הסתמכות עליו, כאשר אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל הקשור במידע ו/או בשירות ו/או הנובע מהם.

 3. בהתאם לאמור תכנית השותפים מוענקת כפי שהיא (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבה ו/או לאיכותה ו/או להתאמתה לצרכי השותף או לשימוש מסוים. קרי, על החברה לא חלה אחראיות מכל סוג שהוא על טיב תכנית השותפים ו/או השירותים נשוא תקנון זה או איכותם.

 4. בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לשותף או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע הגבלת אחריות זו תכול גם בנוגע לכל נזק שיגרם לשותף או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של המפיץ או מי מטעמו.

 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהוא, אחריותה של החברה ו/או כל מי  מטעמה, לכל הקשור למתן השירותים הניתנים על ידה, מוגבלת לעלות העמלה לה היה זכאי השותף בחודש האחרון הרלוונטי.

 6. השותף מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של השותף בקשר לשירותים הניתנים לו על יד החברה ו/או תכנית השותפים, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות השותף על פי תקנון זה או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או חוק התקשורת ו/או חוק הבזק.כללי - 1. השותף מצהיר כי אין מבחינתו כל מניעה, איסור או מגבלה, בין על-פי דין ובין על-פי הסכם, מלבצע פעולות באתר זה ו/או לבצע הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש; וכי אין צורך בקבלת כל אישור ו/או הסכמה או בהתקיימות תנאי כלשהו לאישורו תנאי השימוש.

 2. השותף מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, החברה תהא רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים לזהות את המשתמש בעת הגלישה באתר (להלן – "העוגיות").

 3. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי השותף, מידע או פרסומות שקרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו ניגש לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שמסר המשתמש בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה על פי הוראות כל דין.

 4. על השותף חלה החובה להציג מידע זה ללקוח הקצה שאותו הוא הפנה לאתר החברה.

 5. אין בצירופו של השותף למערכת בכדי ליצור יחסי שותפות, ו/או יחסי עובד-מעביד, ו/או יחסי נציגות בינו לבין החברה או מי מטעמה וכפועל יוצא אין השותף רשאי לייתן מצגים כלשהם בשם החברה ללא אישורה מראש ובכתב.

 6. השותף אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי תקנון זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

 7. כל הודעה, אשר תשלח החברה לשותף לפי הכתובת שמסר לה ו/או דרך מערכת השותפים תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה - בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה השותף מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר, בדואר אלקטרוני בתוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.

 8. מוסכם בזאת כי כל סכסוך העולה או קשור לתנאי השימוש הללו ו/או למוצרים ו/או לשירותים המסופקים בזאת, יוכרעו על ידי בוררות בלבד במנהטן שבניו יורק או בתל-אביב לפי בחירת השותף בפני בורר יחיד בהתאם לתקנות ה-American Arbitration Association. במידה והבוררות תתנהל בארה"ב ובהתאם לתקנות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית שהן בתוקף ביום הגשת בקשה לבוררות ("התקנות").

 9. ללא קשר למיקום הבוררות, הבורר יחיל את חוקי מדינת ניו ג'רזי וחוקי ארה"ב כפי שנאמר לעיל בסעיף 18 והחוק הישראלי לא יחול, למעט כפי שנאמר להלן באופן מפורש.

 10. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם רשאית לשנות החברה לשיקול דעתה הבלעדי כל תנאי מתנאי התקנון ו/או את מחירי המוצרים ו/או מגוון המוצרים ו/או כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים, והכל בפרסום תקנון מעודכן בהתאם, ונוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 11. שאלות או הערות אודות האתרים או תנאי השימוש יופנו ל- USHOPS באמצעות טופס יצירת קשר המופיע בכתובת - http://partners.ushops.co.il/contact.php