1. מבוא

  1. תכנית השותפים של USHOPS מאפשרת לבעלי אתרי אינטרנט, בלוגים, קבוצות פייסבוק וכדומה, להפנות גולשים לאתר "USHOPS.CO.IL" ולהרוויח תגמול כספי מהפניה זו במידה ואותו גולש מבצע רכישה באתר.

  2. בכדי להשתתף בתוכנית השותפים יש להירשם באמצעות מילוי טופס בקשה/יצירת חשבון בקישור הבא: http://partners.ushops.co.il/signup.php ולעמוד בתנאים המפורטים בתקנון זה.

  3. השתתפות בתוכנית השותפים מותנית באישור הצטרפותו של השותף על-ידי החברה (כהגדרתה להלן), בהתאם להוראות תקנון זה.

  4. במידה ואושרה הרשמתו של השותף לתוכנית, הוא יקבל גישה לממשק ניהול אישי ובו כלים (קישורים ובאנרים) להטמעה בפלטפורמה שברשותו לצורך הפניית הגולשים לאתר "USHOPS".

  5. שותף הינו מפיץ אשר ביקש להצטרף לתוכנית השותפים, מילא ומסר את כל הפרטים הנדרשים לפי תקנון זה והחברה אישרה את הצטרפותו לתוכנית השותפים.

  6. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר באתר, השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

  7. אנא הקפד לקרוא בעיון תנאי תקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש והפעילות שלך בתוכנית מהווים כפופים לתנאי תקנון זה ללא כל הגבלה או הסתייגות ובמילוי טופס הבקשה להשתתף בתוכנית, הנך מאשר כי קראת בעיון תקנון זה; הבנת את תנאיו; קיבלת את תנאי התקנון על עצמך וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה (לרבות בעלי מניות, חברות קשורות, נושאי משרה, עובדים, שותפים, מנהלים וכל מי מטעמם), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה (ככל שיבוצעו) על-פי תקנון זה.

  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות הוראות תקנון זה, מעת לעת.

  9. התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו בעת שימושך באתר האינטרנט, והשירותים אונליין אשר הינם בבעלות חברת CHECKBOX LLC (להלן: "החברה"), שותפות המאוגדת תחת חוקי מדינת דלוואר, ארה"ב.

  10. אין בהוראות תקנון זה כדי לשנות או לבטל כל תנאי או חוזה קיים של השותף עם USHOPS בגין מוצרים ו/או שירותים.

  11. שימוש של השותף באתר האינטרנט USHOPS עבור ישות אחרת כלשהי, מהווה הצהרה ואישור כי הינו מוסמך לאשר תנאי תקנון זה עבור הישות וכי ישות זו מסכימה לפצות את השותף ואת החברה בגין הפרות של תנאי התקנון.

  12. ההשתתפות בתוכנית השותפים ו/או בשירותי החברה כפופים להוראות תקנון זה ולתנאי השימוש באתר USHOPS המופיעים בכתובת https://ushops.co.il/terms.php, כפי שיעודכנו מעת לעת.

 2. תוכנית השותפים

  1. החברה מנהלת תכנית שותפים לפיה שותפים אשר ירשמו לתוכנית ויאושרו על-ידי החברה יקבלו כלים שיווקים שונים (כגון באנרים, לינקים ועוד) לפרסום שירותיה ומוצריה של USHOPS. בתמורה לפרסום מוצרי ושרותי USHOPS יהיו זכאים השותפים לעמלה בגין מכירות שיבצע לקוח קצה שהגיע דרך פרסומיו של השותף (להלן: "תכנית השותפים" ו/או "התכנית").

  2. החברה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את תכנית השותפים ו/או כל חלק ממנה, מבלי שהדבר יקים למפיץ עילת תביעה כלשהי.

  3. למען הסר ספק יודגש כי לשותף אין זכויות כלשהן בקשר ללקוחות הקצה אשר הופנו על-ידו לחברה, לרבות בכל הקשור לרשימות לקוחות אלו, פרטי ההתקשרות שלהם וכדו' וכי החברה רשאית לפנות ולהתנהל ישירות למול לקוחות אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  4. השותף מתחייב לדווח לחברה על כל מאורע חריג ו/או חמור ו/או לא צפוי, אשר התרחש במסגרת פעילותו באתר, מיד עם התרחשותו.

 3. הצטרפות לתוכנית השותפים
  1. קבלה לתוכנית השותפים כפופה לעמידה בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

   1. השותף הינו בגיר (מעל גיל 18) והנו כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
    במידה והשותף הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, – השותף נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוס החוקי שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת התכנית. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתתף בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה.

   2. השותף נרשם לתוכנית באמצעות טופס הרישום המופיע בכתובת: https://partners.ushops.co.il/signup.php.

   3. השותף הינו עסק עצמאי, ויש באפשרותו להנפיק חשבוניות מס/קבלות כדין בגין תשלומי עמלה, כהגדרתה להלן.

   4. החברה אישרה את קבלתו של השותף לתוכנית.

  2. כל שותף רשאי לפתוח על שמו חשבון שותף אחד במערכת השותפים. החשבון הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

  3. השותף נושא באחריות המלאה לכל הפעילויות המשויכות לחשבונו. בהתאם לאמור השותף אינו רשאי להתיר לצד שלישי כלשהו שימוש ו/או גישה לחשבונו. כן, על השותף לידע את החברה בגין כל שימוש לא מורשה שנעשה בחשבונו.

  4. למען הסר ספק יובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל בקשה להצטרפות לתוכנית השותפים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה, בין היתר מחמת ביצוע השותף פעילות אשר אינה בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הדין.

  5. האחריות על מילוי הפרטים ונכונותם במהלך ההרשמה מוטלת על השותף. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים ו/או לא מדויקים, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לבטל את חברותו של השותף בתוכנית ללא הנמקה. השותף מאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית, וכנגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה בגין כך.על מידע אישי שיעביר השותף אודותיו במסגרת הצטרפותו והשתתפותו בתכנית (ככל שיעביר מידע כאמור אשר ייחשב כמידע אישי) תחול מדיניות הפרטיות של החברה בכתובת https://www.ushops.co.il/privacy.php.

  6. הצטרפות השותף לתוכנית השותפים תיכנס לתוקפה ביום בו יאושר על ידי החברה בפועל באמצעות קבלת דוא"ל מהחברה המאשר את הצטרפותו כאמור.

  7. השותף מצהיר כי ידוע לו שהמידע שימסור אודותיו במסגרת הפעילות ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר של החברה או מי מטעמה, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה עם החברה, לרבות פרסום מותאם אישית. החברה תהיה רשאית לשלוח לשותף דיוור ישיר ופרסומות בקשר לתכנית (ובכפוף להסכמתו, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות. באפשרות השותף לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל [email protected]. יש לשים לב שייתכן שיישלחו אל השותף לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם החברה חייבת ו/או רשאית לשלוח לו על פי דין, גם ללא הסכמתו.

 4. הכלים השיווקיים

  1. החברה תתכנן ותעצב מודעות לשימוש השותף בפלטפורמות השונות בעבור כל מבצע ו/או הטבה המפורסמת בתכנית השותפים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם לכל דין.

  2. החברה תפרסם בממשק הניהול של השותף דוגמאות למודעות שבהן השותף יהיה רשאי לעשות שימוש, לפי שיקול דעתו. מועד פרסום הדוגמאות והחומרים השיווקיים והסרתם, יהיה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 5. עמלות

  1. השותף יהיה זכאי לעמלות (כהגדרתן להלן) בהתקיים התנאים הבאים במצטבר: (1) השותף מסר לחברה את מלוא פרטיו האישיים, בהתאם להנחיות המופיעות באתר, לרבות שמו ואמצעים ליצירת קשר עמו; (2) השותף מסר לחברה את מלוא פרטי האתר החיצוני, שהינו מעסיקו ו/או מנהלו, לרבות כתובת, טלפון ופרטים ליצירת קשר וביצע רישום מלא לתוכנית השותפים; ו-(3) השותף מילא אחר כל תנאי תקנון זה. חשבון השותף יזוכה בעמלה בגין כל עסקה מאושרת (כהגדרתה להלן), המשויכת אליו על-ידי החברה. שיעור העמלה הינו בהתאם לטבלה המופיעה ב"דף הבית שותפים" וכפי שתתעדכן מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא חובת נימוק (להלן: "העמלה"). למען הסר ספק הסכומים בהם יזוכה חשבון השותף הינם סכומי ברוטו וכוללים מע"מ כדין.

  2. "עסקה מאושרת" לצורך תקנון זה מוגדרת כרכישה בפועל של מוצר ו/או שירות של החברה על-ידי לקוח קצה, אשר הופנה לחברה על-ידי השותף, קבלת אישור תשלום מצד חברת האשראי, הפקת חשבונית מס קבלה ללקוח ואספקת השירות או המוצר הנרכש ללקוח וכן כל עסקה נוספת של אותו לקוח קצה של מוצר ו/או שירות אחר (כהגדרתה לעיל) בתקופה של 45 ימים מיום הפנייתו לאתר על-ידי השותף. זכות תגמול השותף מותנית בכך שלא בוצע ביטול עסקה על-ידי הלקוח במהלך 14 ימי עסקים עוקבים למועד החיוב.

  3. במקרה של ביטול העסקה על-ידי הלקוח, יבוצע קיזוז של העמלות להן זכאי השותף בגין אותה עסקה, באותו החודש בו בוטלה העסקה.

  4. במקרה בו לקוח קצה הופנה לאתר על-ידי מספר שותפים שונים, לקוח הקצה יירשם תחת השותף האחרון שהפנה אותו וזאת למשך 45 ימים מיום הפנייתו, והכל בהתאם לרישומי החברה.

  5. התשלום עבור עמלות שנצברו לשותף יתבצע בתוך 30 ימים, וזאת בתנאי שהשותף שלח לחברה חשבונית מס 5 ימים טרום מועד התשלום, בעבור החודש הקודם. הסכום המינימאלי לבקשת תשלום הינו 100 ש"ח עבור תשלום כקרדיט בחשבון ו- 400 ש"ח עבור העברה בנקאית. אופן התשלום נתון לשיקול דעתו הבלעדי של השותף.

  6. מודגש כי תהליך אישור העמלות הינו דינאמי. ייתכן כי עמלה שכבר אושרה לתשלום אך מועד תשלומה לא הגיע, תבוטל בגין ביטול עסקה של לקוח הקצה ו/או סיבות נוספות, כפי שמוזכר בתקנון. לשותף לא תהא טענה בגין ביטולי עמלות אלו.

  7. השותף יוכל להתעדכן במצב העמלות מעת לעת באמצעות הממשק האישי בכתובת https://partners.ushops.co.il/account.php.

  8. השותף יהיה זכאי לתשלום עמלות בתנאי שעבר את רף סכום התשלום המינימאלי הנקוב בסעיף 5 לעיל וכפי שיעודכן מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  9. תשלומי העמלה ישולמו לשותף, ע"פ בחירתו, מבין האפשרויות העומדות לרשותו בעת הרשמתו לתכנית השותפים. השותף יוכל לשנות את בחירתו בכל עת, דרך ממשק הניהול האישי שלו.

  10. התשלום עבור עמלות שלא עברו את הרף המינימאלי לתשלום ייצבר אוטומטית לחודש העוקב.

  11. גם במידה ועבר את רף הסכום המינימאלי לתשלום, השותף, יוכל ע"פ בקשתו, לדחות את תשלומי העמלות ולצבור אותם וזאת על-ידי הודעה מראש ובכתב עד ליום ה- 30 בחודש, לצוות תכנית השותפים.

  12. למען הסר ספק שותפים אינם רשאים לאחד חשבונות או להעביר בין חשבונותיהם עמלות על מנת לעמוד בסכום המינימאלי למשיכה או מכל סיבה אחרת. כמו כן היה ובוטלה חברותו של השותף בתוכנית מכל סיבה שהיא, לרבות עפ"י בקשתו של השותף, ובאותו מועד יתרת העמלה בחשבונו של השותף הייתה נמוכה מהסכום המינימאלי למשיכה, לא יהיה השותף זכאי להחזר סכום זה והוא יגבה על-ידי החברה.

  13. תשלומי העמלה יבוצעו כנגד הנפקת חשבונית מס/קבלה כדין והחברה תנכה מכל תשלום כאמור מס במקור בהתאם לחוק.

  14. בוטלה העסקה עם לקוח הקצה מכל סיבה שהיא יהיה השותף מחויב בהחזר העמלה שקיבל (ככל שקיבל) לחברה מיד עם דרישתה הראשונה והחברה תהיה זכאית לנכות עמלה זו מחשבונו של השותף.

  15. מובהר בזאת, כי העמלות יהוו את כל ומלוא התמורה המגיעה לשותף בגין השתתפותו בתוכנית השותפים של החברה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף מכל סוג שהוא מצד החברה, אלא אם הוסכם על-ידי הצדדים אחרת מראש ובכתב.

 6. סימני מסחר וקניין רוחני

  1. השותף מצהיר שידוע לו שאין הוא רוכש/מקבל באופן כלשהו זכויות קנייניות כלשהן בשמות/סמלים/סימנים המסחריים אשר שייכים לחברה ואשר לחברה זכויות בעלות ו/או שימוש בהם (ו/או שלכל חברה אחרת מקבוצת לידור לוגיסטיקה, להלן ביחד: "סימני המסחר"), ושהוא מסכים לכך שהוא לא יהיה רשאי להשתמש באופן כלשהו בסימני המסחר כאמור, או בכל חלק מהם, למעט ואך ורק כפי שיאושר לו בכתב על-ידי החברה, בקשר לתוכנית השותפים. בכל מקרה, השותף מודע ומסכים לכך שלמעט הזכויות המוגדרות והמסוימות הניתנות לו לפי הסכם זה, אין ולא תהיינה לו זכויות כלשהן בסימני המסחר, במוניטין וכן בכל זכות קניין רוחני אחרת של החברה, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריו.

  2. השותף מצהיר שידוע לו שאין הוא רוכש מכוח תקנון זה כל זכות מכל סוג שהוא במוצרי/מותגי החברה, פרט לזכות לשווק את מוצרי החברה ואתרי האינטרנט שלה כמפורט בתקנון זה.

  3. סימני המסחר אינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, ללא אישור בכתב מאת החברה או מאת בעל סימן המסחר המתאים.

  4. השותף לא ישנה חומר יצירתי או ישתמש בו בשיווק עצמאי שלו ו/או בהקשר של השירותים, ללא הסכמה ישירה בכתב מהחברה. השותף לא יורשה לעשות שימוש בכל תוכן המוגן בזכויות יוצרים ו/או תמונות ו/או מלל משאר אתרי האינטרנט של החברה, מלבד החומרים השיווקיים שיוותרו לשימושו באתר. אם שותף יבקש להשתמש בחומר מוגן בזכויות יוצרים, יעביר בקשה מראש ובכתב לחברה.

  5. השותף אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהאתר ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.

  6. השותף מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או בשירות באופן שאינו תואם לדין ו/או שאינו מוסכם ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.

 7. הצהרות והתחייבויות השותף
   השותף מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן –
  1. הוא בית עסק עצמאי המנהל את עסקו כדין על-פי דיני מדינת ישראל, ולא ידוע לו על כל עילה למינוי כונס נכסים ו/או מפרק (זמני או קבוע) ו/או מנהל מורשה, כנגדו.

  2. כי אין לו כל מניעה, חוקית או חוזית, להתקשר עם החברה וכי יש ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי תקנון זה.

  3. כי הוא בעל מלוא הזכויות בעסקו, לרבות כל הזכויות באתרים/דפים שאותם הוא מפעיל ובהם הוא יפרסם/ישווק את החברה ומוצריה.

  4. שנכון ליום הצטרפותו לתוכנית השותפים, לא קיים כל הליך משפטי (ובכלל זה, תלונות ו/או חקירות המנוהלות מול/מטעם רשות מוסמכת כלשהי), אשר תלוי ועומד ו/או שהסתיים ושטרם הוצא אל הפועל, נגדו/בעניינו ואשר עלול להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על-פי תקנון זה ו/או לפגוע בחברה באופן כלשהו, וכן שהוא אינו מודע בכל דרך שהיא לקיומה של אפשרות ו/או כוונה אצל גורם כלשהו לפתוח בהליכים משפטיים כאמור. השותף יעדכן את החברה בכתב ובאופן מיידי בדבר כל הליך משפטי שננקט נגדו/עלול להינקט נגדו, ושעלולה להיות לו השפעה על ביצוע התחייבויותיו לפי תקנון זה ו/או לפגוע בחברה באופן כלשהו;

  5. כי הוא בעל הידע, הכישורים, כוח האדם, הציוד, המיומנות, המקצועיות והניסיון הדרושים לשם עמידה בהתחייבויותיו על פי תקנון זה, וכי הוא ועובדיו (ככל שרלוונטי) ישתמשו במיטב ניסיונם, ידיעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה והמיומנות לביצוע התחייבויותיו לפי תקנון זה.

  6. שבמשך כל תקופת הסכם זה ולאחריה (ללא הגבלת זמן), הוא וכל מי מטעמו, ישמרו ולא יפגעו בשמה הטוב של החברה וכל מי מטעמה (לרבות בעלי מניות, נושאי משרה, שותפים עסקיים וכד');

  7. שכל התחייבויותיו והצהרותיו על-פי סעיף 7 זה הינן תנאי עיקרי בהתקשרותו עם החברה זה והפרתן/אי נכונותן, באופן מלא או חלקי, בין בעת הצטרפותו לתוכנית השותפים ובין בכל מועד לאחר מכן, ייחשבו כהפרה יסודית מצידו.

 8. שימוש חוקי והולם בתוכנית השותפים

  1. השותף מתחייב לפעול במסגרת תוכנית השותפים באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות הדין, השותף מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה או בתוכנית השותפים באופנים המפורטים להלן:

   1. שימוש לרעה במשאבי החברה ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו לשותף במסגרת התוכנית;

   2. פרסום חומר פורנוגראפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;

   3. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות FHISHING, HACKING, CRACKING, SNIFING, שחזור סיסמאות, הוספת לידים, הקלקות במרמה, מכירות במרמה, מילוי מראש של טפסים או כל שיטה אחרת;

   4. ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של שותף אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו שותף או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו;

   5. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965;

   6. הפרה של זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו, לרבות הפרה/פגיעה בזכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;

   7. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות פעולה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים;

   8. הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (דואר זבל/ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר עלולה להביא להגשת תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש;

   9. שימוש באמצעי טכנולוגי או אחר שמטרתו להגדיל את התעבורה באתרים המיוצגים במערכת ו/או להגדיל את כמות המוצרים הנרכשת באתרים המיוצגים ברשת המפרסמים באופן מלאכותי ו/או להשפיע באופן מלאכותי באמצעים טכנולוגים או אחרים על העמלות להן זכאי השותף;

   10. הצעת גמול ישיר או עקיף כלשהו ללקוחות הקצה או כל צד ג' אחר בעבור הקלקה על פרסומות;

   11. פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי הדין או על פי הסכם;

  2. החברה תהיה רשאית, בין היתר, לפסול ולהסיר מהאתר שלה ו/או לדרוש להסיר מכל אתר אחר, כל תוכן שיועלה על-ידי השותף ו/או מי מטעמו בניגוד להוראות תקנון זה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן נימוקים (כל-זאת, לרבות במקרה שהתוכן אינו ראוי ו/או אינו הולם את מדיניות החברה ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או מכפיש ו/או נוגד את תקנת הציבור).

  3. במסגרת תכנית השותפים, השותף יעביר לחברה מידע המוגן בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). לפיכך, השותף מתחייב בזאת, כדלקמן:

   1. כי הוא יקיים את כל ההוראות הרלוונטיות בחוק הגנת הפרטיות, על תקנותיו (לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 (להלן: "תקנות אבטחת מידע") ותקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001)), ולרבות ההנחיות הרלוונטיות של רשם מאגרי המידע.

   2. כי פעולות איסוף המידע על ידו, עיבוד המידע על ידו והעברת המידע נעשות בהתאם להוראות הדין. השותף יקיים את חובת ההודעה הקבועה בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות ולא יאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או יעשה שימוש במאגרי מידע בלתי חוקיים.

   3. כי יפקח על התכנים והפרסומים המועלים על ידו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, וישא במלוא האחריות על פי הדין ולרבות, אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, והתקנות הנלוות אליו, לרבות כלל ההוראות הנוגעות לדיוור ישיר של חומר פרסומי וכן הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק התקשורת"). יובהר כי האחריות הבלעדית לעמידה בדינים אלו היא על השותף והחברה לא תהא אחראית בגין כך.

  4. השתתפות בתכנית השותפים כפופה למדיניות הפרטיות של החברה בכתובת https://www.ushops.co.il/privacy.php.

  5. במקרה של הפרה או חשש להפרת הוראות אלה על ידי השותף תהא רשאית החברה להשהות ו/או לבטל את השתתפות השותף בתכנית לאלתר וכן לחלט את הסכומים אשר נצברו בחשבונו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה בהתאם לדין ו/או הסכם.

 9. אחריות ושיפוי

  1. החברה עושה כל מאמץ כי תכנית השותפים תפעל ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת תכנית השותפים בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

  2. החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המצוי באתר החברה הוא אמין, מדויק, נכון ועדכני. החברה אינה נושאת באחריות לטעויות ו/או לשגיאות ו/או להשמטות במידע המוצג באמצעות האתר, ככל שתהיינה. לפיכך ברור לשותף כי עליו לבדוק כל מידע טרם הסתמכות עליו, כאשר אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל הקשור במידע ו/או בשירות ו/או הנובע מהם. באחריות השותף ליידע את לקוחותיו בעניין זה בהתאם וליידעם כי כל רכישה באתר החברה גם כפופה לתנאי השימוש באתר.

  3. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר החברה, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר החברה, הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מחייבים באופן כלשהו את החברה ו/או מי .מטעמה, אלא אם נאמר במפורש אחרת

  4. אין באמור בהוראות תקנון זה כדי להטיל אחריות על החברה ביחס לטיבה ו/או לאיכותה ו/או להתאמתה לצרכי השותף או לשימוש מסוים של תוכנית השותפים. קרי, על החברה לא חלה אחריות מכל סוג שהוא בקשר לטיב תכנית השותפים ו/או השירותים נשוא תקנון זה או איכותם, אלא אם אירעו בשל מעשה או מחדל רשלני או התנהלות זדונית של החברה.

  5. בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לשותף או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו או שיבוש במידע. האמור בסעיף זה יחול גם בנוגע לכל נזק שיגרם לשותף או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של השותף או מי מטעמו.

  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהוא, אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה כלפי השותף, לכל הקשור למתן השירותים הניתנים על ידה במסגרת התקשרות הצדדים בתכנית השותפים, תהיה מוגבלת לגובה העמלה לה היה זכאי השותף בחודש בגינו מוטלת האחריות כאמור.

  7. במקרה בו תחוב החברה באחריות כלפי השותף ותידרש לפצותו או לשפותו בגין דרישה או תביעה שהוגשה לשותף בקשר עם השירותים המוענקים באתר, השותף יודיע מיידית לחברה על כל דרישה או תביעה כאמור שתוגש נגדו, יאפשר לחברה לנהל את הגנתו ושיתף עמה פעולה באופן סביר ועל חשבונו. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי השותף לא יתפשר בכל דרישה או טענה כאמור אלא לאחר קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. שיפוי על פי סעיף זה יינתן לשותף מיד עם קבלת פסק דין סופי שלא עוכב ביצוע מערכאה מוסמכת.

  8. השותף מתחייב לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של השותף ו/או מי מטעמו, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות השותף על פי תקנון זה או הפרת הוראות הדין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או חוק התקשורת.

 10. כללי

  1. אין בצירופו של השותף למערכת בכדי ליצור יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעסיק ו/או יחסי נציגות בינו לבין החברה או מי מטעמה וכפועל יוצא אין השותף רשאי לייתן מצגים כלשהם בשם החברה ללא אישורה מראש ובכתב.

  2. השותף מתחייב שבכל מקרה של פניה מצד לקוחות או אחרים אליו, יציין שאין הוא עובד של החברה, אלא עסק עצמאי ונפרד לכל דבר ועניין.

  3. כל-אחד מהצדדים מתחייב לשאת בעצמו בכל תשלומי המיסים החלים ושיחולו עליו לפי כל דין בקשר עם ההתקשרות תכנית השותפים.

  4. תקנון זה אינו נועד, במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, להעניק זכויות כלשהן לצד שלישי כלשהו, אלא אם נאמר בו במפורש אחרת.

  5. לשותף אין, ובתקנון זה אין כדי ליצור או להקנות לו, זכויות בלעדיות כלשהן. בכל מקרה, גם אין בתקנון זה כדי להגביל באופן כלשהו את פעילותה ועסקיה של החברה ו/או קבוצת לידור לוגיסטיקה.

  6. כל שיהוי ו/או ויתור ו/או הימנעות מפעולה מצד החברה, לא יגרעו מכל סעד הקיים לה על-פי תקנון זה ו/או על-פי כל דין, ולא יתפרשו בשום צורה שהיא כוויתור מצידה של החברה על זכות מזכויותיה על-פי תקנון ו/או על-פי כל דין. ויתור לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי החברה.

  7. אם השותף הינו יותר מאשר אדם ו/או גוף אחד, יחולו הוראות תקנון זה גם על כל אחד מיחידי השותף והתחייבויות השותף על-פי תקנון זה יהיו ביחד ולחוד.

  8. אם ימצא בית משפט מוסמך שסעיף או סעיפים בתקנון זה, או חלקי סעיף או סעיפים אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי התקנון, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. אין באמור לעיל, כדי לשלול או לגרוע מהצד שיראה עצמו נפגע מביטולה של הוראה/סעיף כאמור (לדוגמא: כשאי קיום הוראה כאמור יהווה הפרה של תקנון זה על ידי אחד הצדדים), את זכותו לפעול כנגד הצד השני בהתאם לכל דין ולשיקול דעתו, ובכלל זה - להביא לביטול התקשרותו בתוכנית השותפים.

  9. השותף אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי תקנון זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

  10. כל הודעה, אשר תשלח החברה לשותף לפי הכתובת שמסר לה ו/או דרך מערכת השותפים תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה - בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה. השותף מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר או בדואר אלקטרוני בתוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.

  11. מוסכם בזאת כי כל סכסוך הנובע ו/או בעניין הוראות תקנון זה ו/או מוצרים ו/או שירותים המסופקים מכוחו, יוכרעו בבוררות בלבד בפני בורר יחיד, במנהטן שבניו יורק או בתל-אביב לפי בחירת החברה. ככל שהבוררות תתנהל בניו יורק, הרי שיחולו תקנות ה-American Arbitration Association. וכלל שתתנהל בישראל הרי שיחולו תקנות המוסד הישראלי לבוררות עסקית, כפי שיהיו בתוקף ביום הגשת בקשה לבוררות.

   1. לצד האמור בסעיף 10.11 לעיל וללא קשר למיקום בו תנוהל הבוררות, הבורר יהיה כפוף לדין המהותי של מדינת ניו ג'רזי וחוקי ארה"ב והחוק הישראלי המהותי לא יחול על הסכסוך.  12. שאלות או הערות אודות האתרים או תנאי תכנית השותפים יופנו ל- USHOPS באמצעות טופס יצירת קשר המופיע בכתובת - https://partners.ushops.co.il/contact.php.